Rechtsbijstandverzekering begrippen

Als u een rechtsbijstandverzekering gaat afsluiten of heeft afgesloten dan kunt u enkele termen en begrippen tegenkomen die wellicht niet meteen duidelijk zijn. Hieronder hebben we voor u een overzicht gemaakt van enkele vaak voorkomende begrippen.

Arbitragekosten
Arbitragekosten worden ook wel bemiddelingskosten genoemd. Arbitrage is een vorm waarbij een arbitragecommissie een conflict behandeld op een manier die lijkt op een rechter.

Assurantiebelasting
Over een rechtsbijstandverzekering betaalt u assurantiebelasting. Dit is wettelijk verplicht en het percentage bedraagt 21%.

Dekkingsgebied
Dit is het gebied waarin u aanspraak kunt maken op hulp via uw rechtsbijstandverzekering

Eigen risico
Dit zijn de kosten die voor uw eigen rekening komen als u uw verzekeraar via uw rechtsbijstandverzekering aan het werk zet. Daarna gaat uw verzekeraar over tot het vergoeden van de kosten rondom het proces of geschil.

Externe kosten
Uit externe kosten worden kosten van gerechtelijke procedures betaald. Dit zijn onder andere proces- en getuigkosten. Maar ook kosten van een advocaat, een mediator en arbitragekosten vallen onder deze externe kosten. Een voorbeeld: als uw rechtsbijstandverzekeraar een advocaat in moet zetten op uw geschil dan heeft uw verzekeraar soms zelf al een advocaat in dienst. Deze telt in dat geval niet als ‘externe kosten’. Als uw verzekeraar een externe advocaat moet inhuren, dan telt het wel als ‘externe kosten’.

Franchise
Dit is een zogeheten ‘drempelbedrag’ waarvan het conflict qua financieel belang minimaal aan moet voldoen wilt u hiervoor uw rechtsbijstandverzekering voor kunnen inschakelen.

Mediation
Dit is een vorm van een bemiddelingspoging onder leiding van een onafhankelijke partij met als doel om het geschil of het conflict op te lossen zonder dat er naar de rechter toe wordt gegaan. Dit wordt dan ook gedaan voordat het naar de rechter gaat.

Mediator
Een onafhankelijk bemiddelaar die mediation probeert om een gang naar de rechter te voorkomen. Probeert voor beide partijen die betrokken zijn in het geschil tot een passende oplossing te komen.

Module
Rechtsbijstandsverzekeringen kunt u kiezen met verschillende dekkingen. Deze dekkingen worden vaak modules genoemd. U kunt hierbij denken aan: inkomen, verkeer, woning. Hierdoor kunt u zelf kiezen welke dekking u wilt.

Module inkomen
Deze module biedt u dekking bij een geschil dat gaat over uw inkomen en uw situatie als werknemer. Bijvoorbeeld onverwachts ontslag.

Module verkeer
Deze module biedt u een dekking bij een geschil dat is ontstaan doordat u deelneemt aan het verkeer. Dit kan een dekking zijn voor het vergoeden van materiële schade, maar ook op de kosten die een eventuele strafvervolging meebrengen als u zich schuldig heeft gemaakt aan zware verkeersovertreding.

Module woning
Deze module biedt u een dekking bij conflicten die betrekking hebben op uw woning.

Onvermogendekking
In sommige gevallen is het niet duidelijk wie er aansprakelijk is voor de door u geleden schade. Of soms is het niet mogelijk om de schade te verhalen op de aansprakelijke partij. In zo’n geval krijgt u de materiële schade vergoedt van uw eigen rechtsbijstandverzekering. Deze vergoeding is wel gebonden aan een maximum bedrag. Meer daarover vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Verzekeringsgebied
Het gebied, topografisch gezien, waarbinnen u verzekert bent met een rechtsbijstandverzekering is bepaald door geografische grenzen. Buiten dit verzekeringsgebied biedt de rechtsbijstandverzekering u geen dekking en zal de verzekeraar de kosten mogelijk niet dekken.

Vrije advocaatkeuze
Dit betekent dat u binnen uw rechtsbijstandverzekering zelf mag kiezen door welke advocaat u wilt worden bijgestaan. Als er geen vrije advocaatkeus is dan bepaalt uw rechtsbijstandverzekeraar welke advocaat u krijgt. Of kunt u in sommige gevallen kiezen uit een aantal goedgekeurde advocaten.